1) Közokirat

A közjegyző egyik fő feladata bármely szerződés (pl. kölcsön, öröklési, tartási, házassági, ajándékozási, adásvételi, társasági szerződés, stb.) és jognyilatkozat (pl. végrendelet, befogadó- és tartozáselismerő nyilatkozat, meghatalmazás) közjegyzői okiratba foglalása. A közjegyző az okiratok eredeti példányát megőrzi, arról hiteles kiadmányt és másolatot ad ki. A közjegyzői okirat nem selejtezhető, az őrzés folyamatosságát a közjegyzői irattárak is biztosítják. A közjegyzői okirat alapján bírósági végrehajtásnak van helye. Amennyiben az Ön szerződő partnere nem teljesíti szerződésben vállalt kötelezettségét, Ön megelőző bírósági eljárás nélkül közvetlenül bírósági eljárást kérhet. A közokirattal a per költségét és időt takarít meg, kizárja a per kockázatát.

2) Hagyatéki eljárás

A közjegyzői eljárás célja, hogy az örökléssel kapcsolatos valamennyi kérdés jogvita nélkül rendeződjék. A közjegyző öröklési bizonyítványt állít ki, ha csak az Ön örökösi minőségét kell igazolni.

3) Hitelesítés

A közjegyző aláírást és másolatot hitelesít.

4) Tanúsítvány

A közjegyző váltóóvást vesz fel, illetőleg más jogi jelentőségű tényt, különös bizonyító erővel tanúsít (gazdasági társaság közgyűlése, árverés, versenytárgyalás, sorsolás, személy életben létének tanúsítása, közhitelű nyilvántartások adatainak igazolása)

5) Okirat, Pénz és Értékpapír megőrzése

A közjegyző mindezekre akkor jogosult, ha erre Ön közjegyzői okirat készítése során, és azzal összefüggésben részére megbízást ad. A bizalmi őrzés a szerződési feltételek teljesítésének biztosítéka.

6) Értékpapír, okirat semmisé nyilvánítása

A megsemmisült vagy elveszett értékpapír, betétkönyv pótlásához a közjegyző segítséget nyújt.

7) Végintézkedések

A házilag készített végintézkedés gyakran hiányos, vagy alaki okok miatt érvénytelen. A közjegyző a végintézkedés elkészítése során ügyel az Ön esetében előírt alaki követelmények betartására, ezzel Ön kiküszöbölhet számos bizonytalanságot, vagy alaki hibát, s evvel örökösét mentesíti a költséges és hosszadalmas öröklési per hátrányaitól. A közjegyzőnél őrzött végintézkedés garancia az abban foglaltak feltétlen érvényesülésére. Nem vész el, nem kerülhet illetéktelen kezekbe, másrészt tartalmát szigorú titoktartási kötelezettség védi.

8) Végintézkedések Országos Nyilvántartása

A végintézkedések holléte kívánságra bekerül az országos számítógépes nyilvántartási rendszerbe, amelyet a Magyar Országos Közjegyzői Kamara működtet.

9) Ingó jelzálog rendszer

feladata az adós ingó vagyonának, vagy annak egy részét terhelő zálogjog létrejöttének, a biztosíték értékének, és a biztosítékul szolgáló vagyontárgyaknak a közhitelű tanúsítása. A nyilvántartás alapja a kötelezett (természetes vagy jogi személy). A bejegyzett adatok a közjegyzők által készített és őrzött okiraton alapulnak. A nyilvántartást a Magyar Országos Közjegyzői Kamara vezeti. A nyilvántartásba bárki, bármely közjegyzőnél betekinthet, ha a kötelezettet megnevezi. A közjegyző a nyilvántartás tartalmáról kérelemre tanúsítványt állít ki.

10) Ingatlanforgalom

A TakarNet a földhivatali adatok on-line elérését teszi lehetővé az ország egész területére kiterjedően. Az igénybe vehető szolgáltatások: hiteles tulajdoni lap másolat kérése: szemle vagy teljes tulajdoni lap másolat.

11) Titoktartás

A közjegyzőt és munkatársait az eljárás során tudomására jutott minden adat és tény tekintetében titoktartási kötelezettségét terheli. Ez a kötelezettség a közjegyzői működés megszűnése után is fennáll. A titkot-még hatóságoknak is-csak az Ön hozzájárulásával szolgáltathatja ki.

12) A legteljesebb függetlenség


A közjegyző tevékenysége során független, csak a törvényeknek van alárendelve és nem utasítható. Több érdekelt fél esetén a közjegyző nem az egyikük képviselője, hanem valamennyi fél pártatlan tanácsadója. Még felkérés esetén sem nyújthat segítséget jogszabályba ütköző, vagy tisztességtelen ügyben.